ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №185

 

 

 

1. На основание  чл. 11, ал. 2 от Закона  за пчеларството, във връзка чл.39 ал.3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково учредява право на ползване в част-1/един/ декар от имот с идентификатор 77195.514.2 по КККР на гр. Хасково, целият от 509.962 дка.(петстотин и девет декара,  деветстотин  шестдесет  и  два  кв.м.), в отдел 96, подотдел 8 с трайно предназначение на територията - горска и НТП: Друг вид дървопроизводителна гора на Добромила Милкова Момчилова  за срок от 10 (десет) години срещу цена от 76.60 (седемдесет и шест лева и шестдесет стотинки) годишно.

            

2. Възлага  на Кмета на община Хасково да подпише договор за учредено право на ползване.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/