ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №179

 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  и чл.72, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост,  Общински съвет - Хасково:

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и дава съгласие да бъде открита процедура за продажба с публичен търг на следните моторни превозни средства:

1. Специален автомобил марка Мерцедес 1617, с рег № Х0940АР, първоначална регистрация 20.07.1987г. с начална тръжна цена 6 083,33 лева без ДДС.

2. Специален автомобил марка Шкода Мадара, с рег № Х7905АТ, първоначална регистрация 28.09.1989г. с начална тръжна цена 1000,00 лева без ДДС.

3. Специален автомобил марка Шкода 706 РТЛ КВ, с рег № Х8323АТ, първоначална регистрация 07.12.1984г. с начална тръжна цена 666,67 лева без ДДС.

4. Специален автомобил автокран марка Такраф, с рег № Х9752АВ, първоначална регистрация 20.09.1984г. с начална тръжна цена 7 750,00 лева без ДДС.

5. Специален автомобил Денис 2-Аксле Ригид Боди, с рег № Х1045ВК, първоначална регистрация 01.05.1994г. с начална тръжна цена 8250,00 лева без ДДС.

6. Специален автомобил Денис 2-Аксле Ригид Боди, с рег № Х1044ВК, първоначална регистрация 01.05.1994г. с начална тръжна цена 8250,00 лева без ДДС

7. Специален автомобил марка Скания, с рег № Х9518АК, първоначална регистрация 01.01.1978г. с начална тръжна цена 6 333,33 лева без ДДС.

8. Товарен самосвал марка ГАЗ-53, с рег №Х1066АС,първоначална регистрация 01.02.1979г. с начална тръжна цена 1 166,67 лева без ДДС.

9. Товарен самосвал марка Зил, с рег №Х9750АВ, първоначална регистрация 08.05.1991г. с начална тръжна цена 1250,00 лева без ДДС.

 

II.  Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на вещи - частна общинска собственост.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/