ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №177

 

 

 

 

 I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.26 и чл.27 от Закона за социалните услуги, Общински съвет – Хасково създава Съвет по въпросите на социалните услуги в състав:

 1. Емилия Людмилова Стефанова – главен експерт в РДСП – Хасково;
 2. Мария Георгиева Манахилова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ при ДСП – Хасково;
 3. Гергана Иванова Андонова – главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ – Хасково;
 4. Павлина Георгиева Попова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Хасково;
 5. Полицейски инспектор Николай Веселинов Янчев – сектор „Охранителна полиция“ РУ Хасково;
 6. Петя Георгиева Петкова – управител на Фондация БЦДИ клон Хасково;
 7. Малина Димитрова Славова – председател на УС на Сдружение „Шанс и закрила“;
 8. Йоана Иванова Камбурова – родител на дете, ползващо СУ;
 9. Веселина Павлова Хаджиева – родител на дете, ползващо СУ.

 

 II. Възлага на Съвета по въпросите на социалните услуги следните функции:

 1. Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 2. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 3. Изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/