ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №176

 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и  чл.68, ал.1, т.2 и ал.2 и чл.69, ал.2 от Наредбата за финансиране на институциите в  системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017 г. и изменена с ПМС №47 от 29.03.2018 г., Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Дава съгласие и разрешава за учебната 2020/2021 година да се сформират маломерни паралелки, в които да се провежда обучение с брой ученици  под минималния в изброените училища, както следва:

 

УЧИЛИЩЕ

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Брой маломерни паралелки             

1.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Хасково

 

I  клас

 

III клас

 

V клас

 

VII клас

 

 

13

 

13

 

15

 

14

              

             1

 

             1

 

             1

 

             1

 

 

 

2.

ОУ „Любен Каравелов“,

град Хасково

 

V  клас

       

        16

             

             1

 

3.

СУ „Васил Левски“,

гр.Хасково

Х клас

13

             1

 

 

        2. Да се представи на Началник на Регионално управление на образованието – Хасково мотивирано искане за формиране на самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици, както следва:

 

УЧИЛИЩЕ

КЛАС

БРОЙ УЧЕНИЦИ

Брой маломерни паралелки             

1.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.Конуш

 

I  клас

 

 

 

8

 

              

             1

 

 

 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Хасково осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/