ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №175

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности, както следва:

 

       

Параграф единствен. Отменя се:

 

       

1. Наредбата за спазване на обществения ред при спазване на дейността на религиозните общности, приета с Решение № 209/24.11.2000 Г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                       /Таня Захариева/