ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №172

 

 

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 167, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет - Хасково реши: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва:

 

§1.Чл. 32. се изменя по следния начин:

„Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от служби за контрол, определени със заповед на кмета на община Хасково.“

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/