ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №10

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 25.09.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №171

 

 

 

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 1, ал.2, вр. чл. 67 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково реши: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1.Чл.15а ал.2 се изменя и допълва по следния начин:

Чл. 15 (2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 ал.1 подават Декларация  по образец в Община Хасково в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година, а за придобитите през текущата година имоти - в двумесечен срок, считано от датата на придобиване на имота.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/