ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев -  Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за управление и

                      разпореждане с общинските жилища на територията на

                      Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Сега действащата НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО е приета с Решение №213 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково /изм. и доп. с Решение №281 от 28.10.2016 г.,  Решение №573 от 15.12.2017 г. и Решение №834 от 22.02.2019 г./ С нея се определят реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, семейства и домакинства за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Хасково.

Предлагам на вашето внимание нова Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково.

  1. Причини и мотиви за приемане на нова НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, са следните:

 

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за общинската собственост;

      По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на реда и условията за установяване жилищни нужди на гражданите в общината;

      Максимално улесняване на гражданите при комплектоване на необходимите документи за кандидатстване за общинско жилище и намаляване на административната тежест, чрез предвиждане голяма част от документите да се събират служебно от общинска администрация;

      Целесъобразно  и законосъобразно ползване на жилищата, които Община Хасково притежава, при спазване на принципа на равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища;

       Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на гражданите;

        Управление на общинският жилищен фонд в полза на местната общност и  осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно или временно са изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище при условията на свободно договаряне;

         Генериране на приходи от наем, позволяващи извършване на своевременни ремонтни работи в жилищата и поддържане на жилищния фонд в добър вид;  

         Осигуряване на възможност и условия за социализация и интеграция на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване и др.; 

 

2. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Създаване на ясни правила и достъпна информация за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите за настаняване под наем в общинския жилищен фонд на Община Хасково;
  • Достигане на по-голяма яснота, коректност и публичност при определяне жилищните нужди на гражданите и възможността нуждаещите се граждани и техните семейства да бъдат настанени в общински жилища;
  • Законосъобразно и целесъобразно разпореждане с общинския жилищен фонд;
  • Справедливост при определяне на жилищните нужди на гражданите, условията, реда и начина за настаняване в общински жилища и възможностите за разпореждане с общински жилища;
  • Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища;
  • Осигуряване на приходи, позволяващи поддържането на общинския жилищен фонд в добър експлоатационен вид;
  • Повишаване качеството на административното обслужване на населението и по–добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

3. Финансови средства, които са необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община Хасково.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

      Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗОС, ГПК и АПК, които от своя страна са в съответствие с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в наредбата.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Хасково уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на нова НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

 

        Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е:

 

       1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково отменя НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО е приета с Решение №213 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково /изм. и доп. с Решение №281 от 28.10.2016 г.,  Решение №573 от 15.12.2017 г. и Решение №834 от 22.02.2019 г./

 

         2.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково приема НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, съгласно Приложение № 1;

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/