ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №167

 

 

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, както следва:

       

Чл.50 /1/ Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване. Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието.

       

/2/ Откритите заседания на Постоянните комисии към Общински съвет – Хасково се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване. Записите на преките предавания се съхраняват на достъпно за масовите потребители място на официалния сайт на Общински съвет – Хасково, както и на популярни интернет платформи за свободно видео споделяне на съдържанието“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/