ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №165

 

 

       

На основание чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 а, ал.1 и чл.124 б, ал.1 от ЗУТ, Общнски съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 00326.54.14 по КК на с.Александрово.

       

ПИ 00326.54.14 по КК на с.Александрово е с НТП „Широколистна гора“ и трайно предназначение на територията – горска. Проектът за ПУП се изработва с цел промяна предназначението на имота в урбанизирана територията с предназначение смесено – производство на електроенергия и обществено обслужване чрез предоставяне на използването на автоматични зарядни станции на електромобили.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/