ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №164

 

 

 

На основание чл.21, ал.1,  т.12 от ЗМСМА и във връзка чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, Общински съвет – Хасково приема актуализация на Програма за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/