ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №163

 

 

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198в, ал.4 т.2 от Закона за водите, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

 

2.При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

 

3.Съгласува позиция по точката от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, което ще се проведе на 03.09.2020г./четвъртък/, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, /пл.“Свобода“№5, зала „Марица“/,  както следва: 

 

 

По точка 1: На основание чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите, и във връзка с чл.18.7, „а“ от Договора, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково, приема решение за сключване на Допълнително споразумение №2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на  водоснабдителните и канализационни услуги /Договор/, сключен на 14.04.2016г. между страните: Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД и Оператора „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - гр.Хасково и упълномощава  председателя на Асоциацията по ВиК – Хасково да го подпише от името на асоциацията: – „Да сключи допълнително споразумение №2”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/