ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №162

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Хасково :

     1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.713.351  по КК на гр.Хасково  от 52,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

   2.Дава съгласие да се придадат 52 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.713.351  към Поземлен имот с идентификатор 77195.713.231 по КК на гр.Хасково.

      3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор със Славка Фердинандова Стайкова и Господинка Фердинандова Толумова от гр.Хасково, за прехвърляне в собственост  на частта от 52 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.713.351 по КК на гр.Хасково при цена 4600,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/