ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №161

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.87 от Закона за задълженията и договорите, чл.17, ал.3, чл.147 и чл.148  от Закона за концесиите във връзка с §5, ал.2 от ПЗР на Закона за концесиите, респективно чл.37, т.7 от Договора за концесия, Общински съвет – Хасково:

1. Дава  30 (тридесет дневен) срок, считано от влизането в сила на настоящото решение) на „ВИРДЖИНИЯ 2014“ ЕООД, ЕИК 203302333, концесионер на обект - Поземлен имот с кад.№ 001035, находящ се в землището на село Любеново, ЕКАТТЕ 44553 с начин на трайно ползване – Язовир, по силата на договор подписан на 24.02.2015 г. с община Хасково, за изпълнение на дейностите по концесионния договор по чл.16.2.1 до чл.16.2.15, а именно:

 • Укрепване и почистване на язовирната стена и подходите към язовира
 • Почистване на язовирната стена
 • Укрепване на язовирната стена и критичните участъци
 • Укрепване на критичните участници около брега с чакъл
 • Залесяване на нескалистата част от брега с подходящи дървесни видове
 • Ремонт на водосточните съоръжения
 • Ремонт и подмяна на съоръженията, включително изграждане на основен водопровод 500 метра, Ф 300
 • Изграждане на нова бетонна шахта
 • Ремонт на спирателен кран
 • Изграждане на нов отливник с по-голям капацитет
 • Почистване и поддържане на утайника
 • Изграждане на преливници – тип наземни или бетонови тръби
 • Постоянно наблюдение на язовирната стена
 • Ремонт на път около 600 м
 • Построяване на спомагателни постройки

2. При неизпълнение от страна на „ВИРДЖИНИЯ 2014“ ЕООД на задължението по чл. 16, т. 2 от Договора за предоставяне на концесия в указания в т. 1 от настоящето решение срок, договорът за концесия между Община Хасково и  „ВИРДЖИНИЯ 2014“ ЕООД да се счита прекратен след изтичането  на срока по т.1. Настоящото решение да се счита за отправено едностранно писмено предизвестие по смисъла на чл.41 от Договора.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/