ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №160

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

  1. 30/275  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.429.126  по КК на гр.Хасково, целият с площ  275,00 кв.м се  продават на  Филиз  Сали  Шаиб от гр.Хасково,  за сумата от 620,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/