ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №157

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т. 2, ал.2, ал.8 и ал.9 от ЗМДТ, Общински съвет - Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1.Чл.7, ал.1, ал.2, ал.8 и ал.9 се изменят, както следва:

Чл.7.(1)Годишният данък върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително –1,80 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW;

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила както следва:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

 

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2.Екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „EEV”

0,40

 

 

(2)Данък за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:

1.Товарно ремарке – 10 лв.

2.Къмпинг ремарке – 20 лв.

 

(8)Данък за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и др.), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите – в размер на 150 лв.

 

(9)Данък за автокранове с товароподемност над 40 тона - в размер на 300 лв.“

 

§2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/