ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №155

 

 

На основание чл.37 ал.4 и чл.41 ал.2 от ЗОС, чл.60 ал.4, т.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС - Хасково, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.62 от Закона за енергетиката, Общински съвет - Хасково реши:

 

1.Дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Енери БГ 1“ ЕООД, ЕИК:206027999, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Алабин“ №56, ет.2 върху общински имоти с идентификатори 37383.500.104, 22589.58.18, 22589.58.191, 37383.113.138, 37383.113.195, 37383.503.120, 37383.113.196, 37383.113.119, 37383.113.126, 37383.113.136, 37383.113.142, 37383.113.1, 37383.113.3, 37383.114.164, 37383.114.153, 37383.114.1, 37383.114.158, 37383.115.159 и 37383.115.1 по КККР на селата Книжовник и Долно Войводино, за изграждане на обекти на техническата инфраструктура (Фотоволтаична електроцентрала) без търг или конкурс.

 

2.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

 

Предварителното съгласие важи за срок до 2 години, считано от влизане в сила на решението.

 

3.Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост в имоти – частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОС и всички други нормативни актове.

 

4.Дава съгласие за изготвяне на ПУП за инженерно-техническата инфраструктура за имоти с идентификатори 37383.500.104, 22589.58.18, 22589.58.191, 37383.113.138, 37383.113.195, 37383.503.120, 37383.113.196, 37383.113.119, 37383.113.126, 37383.113.136, 37383.113.142, 37383.113.1, 37383.113.3, 37383.114.164, 37383.114.153, 37383.114.1, 37383.114.158, 37383.115.159 и 37383.115.1 по КККР на селата Книжовник и Долно Войводино.

 

5.Изработването на ПУП да се финансира от „Енери БГ 1“ ЕООД.

 

6.Възлага на кмета на Община Хасково да упълномощи „Енери БГ 1“ ЕООД във връзка с процедурите предвидени по ЗУТ, ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗЕ и всички други приложими закони и наредби.

 

7.Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

 

          

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/