ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №9

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.08.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №154

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и чл.140, ал.5 от ЗПФ, Общински съвет – Хасково:

 

1.Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл.45, ал.1 от ЗПФ на община Хасково за 2019 г., съгласно Приложение №1.

 

2.  Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2019 г., както следва:

По прихода    - 74 592 901 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение № 2/.

 

По разхода    - 74 592 901 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение № 3/.

/разпределен по функции, съгласно Приложение № 4/

 

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2019 г., съгласно Приложение №5/.

 

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2019 г., съгласно Приложение №6.

 

5. Приема отчет- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2019 г. и отчета й, съгласно Приложение №7.

 

6. Приема отчета за 2019 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства, съгласно Приложение № 8.

 

7. Приема отчета за общинския дълг за 2019 г., съгласно Приложение №14 по образец на МФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/