ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №209/24.11.2000 г. Общински съвет - Хасково е приел Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

Правната регламентация на уредените в Наредбата обществени отношения е в ЗАКОН ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

Мотиви за отмяна:  Като колективен орган на местното самоуправление по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет е овластен да издава нормативни актове, с които урежда съобразно нормативни актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА са изброени правомощията му, а съгласно ал. 2 на чл. 21 от ЗМСМА в изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Правомощието на  общинския съвет по чл. 8 ЗНА във вр. с чл. 76, ал. 3 АПК във вр. с чл. 21, ал. 2 ЗМСМА да приема подзаконови нормативни актови, и в частност наредби, е нормативно регламентирано, но и ограничено  с оглед на териториалния обхват и  предмета на регулиране.

При обстоен анализ на Наредбата, не се констатира същата да урежда специфични, с оглед териториалния обхват, обществени отношения  от местен  характер, свързани с  организацията на обществения ред при дейността на религиозните общности.

Напротив, Наредбата дословно преповтаря текстове от отменения Закон за изповеданията (отменен с §8 от Закона за вероизповеданията). Някои от разпоредбите ѝ дори съдържат препращания към или позоваване на текстове на отменения закон. От друга страна, недопустимо е общинска наредба да урежда на обществени отношения, уредени вече със закон.

С оглед динамиката в законодателството, съществуването на Наредбата освен незаконосъобразно, се явява и нецелесъобразно, тъй като всяка промяна в закона, влече промяна и в приетата от ОбС Наредба. Това води, до излишни и затормозяващи дейността на съвета процедури по промяна на нормативните актове, които е приел.

В действащият в момента Закон за вероизповеданията единствените норми с местно значение уреждат само задължението на общинската администрация да води регистър на местните поделения на вероизповеданията (чл.19 ал.5 от ЗВ), която дейност е достатъчно да бъде регламентирана с вътрешни правила на администрацията.

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

        

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности, както следва:

 

        Параграф единствен. Отменя се:

 

        1. Наредбата за спазване на обществения ред при спазване на дейността на религиозните общности., приета с Решение № 209/24.11.2000 Г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/