ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община       Хасково.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №263 от 26.02.2005 .г. Общински съвет - Хасково е приел Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета

Правната регламентация на уредените в Наредбата обществени отношения е залегнала в Закона за защита на животните, и Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Мотиви за отмяна:

При направен анализ на Наредбата се установява,че общинският съвет е повторил вече установени и уредени в ЗЗЖ и ЗВМД обществени отношения, свързани с придобиването и отглеждането на кучета.

Нормотворческите правомощия на общинския съвет произтичат от Конституцията или закона и се ограничават до обществени отношения с местно значение, които обаче нямат своя регулация от нормативни актове от по-висока степен. Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове и  чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Разпоредбата на чл.75, ал.2 от АПК предвижда, че нормативните административни актове се издават по прилагане на закон или подзаконов нормативен акт от по-висока степен. Нормите на чл.75, ал.2 и чл.76, ал.1 и ал.2 от АПК са идентични с тези на чл.2, чл.3, ал.1, чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА, като прогласяват забраната да се уреждат с наредба обществени отношения, уредени вече с нормативен акт от по-висока степен. Законът е нормативният акт, който урежда първично или въз основа на Конституцията, обществени отношения, които се поддават на трайна уредба, според предмета или субектите в един или няколко института на правото или техни подразделения. За уреждане на другите отношения по тази материя законът може да предвиди да се издаде подзаконов акт. Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Регламентираните обществени отношения с Наредбата са подробно уредени в ЗЗЖ и ЗВМД, което прави съществуването ѝ незаконосъобразно

 

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

        

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Хасково  приема Наредба за отменяне на Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, както следва:

 

        Параграф единствен. Отменя се:

 

        1.Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, приета с Решение №263 от 26.02.2005 г., изм. и доп. с Решение №510 от 26.05.2006 г., Решение №689 от 20.04.2007 г. , Решение №297 от 23.11.2012 г. ,  Решение №180 от 24.06.2016 г. и Решение №925 от 28.06.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/