ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

Чл. 15а ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково (Наредбата) предвижда, че в случаите когато таксата за битови отпадъци се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 от Наредбата подават декларация  по образец в Община Хасково в срок от 01 ноември до 30 ноември на предходната година.

Практиката досега показва, че този срок е недостатъчен и често създава затруднения, а понякога дори и невъзможност за задължените лица по чл. 15 от Наредбата да направят преценка за това кой способ като по-благоприятен да изберат за определяне на таксата за битови отпадъци за имота им и по-конкретно дали да подадат декларация по чл. 15а, ал. 2 от Наредбата.

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в срок до 31 октомври на предходната година кметът на общината определя със заповед и обявява публично видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на общината, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци. В чл. 67 от ЗМДТ е посочен детайлно редът за определяне на таксата за битови отпадъци. Таксата съгласно този текст се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, като размерът на таксата за единица основа се определя в левове за всяка календарна година и се приема с решението на общинския съвет по чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ за одобряване на план-сметката за годината. Понякога в практиката, предвид сроковете, посочени в чл. 63 ал. 3 от ЗМДТ за приемане на план-сметката за текущата година е възможно същата да бъде одобрена след изтичане на срока посочен в чл. 15а, ал. 2 от Наредбата, което прави на практика невъзможно подаванетo на декларацията.

От друга страна, редакцията на чл. 15а, ал. 2 от Наредбата в сегашния ѝ вид не урежда случаите на новопридобити имоти през текущата календарна година. На тези лица също следва да бъде предоставена възможност да подадат декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството.

 

Предвид горното предлагам на Общински съвет Хасково да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като срокът за подаване на декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството на отпадъците да бъде удължен до края на предходната година, като по този начин бъде дадена максимална възможност на лицата по чл. 15 от Наредбата да изберат начина за определяне на таксата за битови отпадъци за имота им. Да бъде добавен и текст, даващ възможност на лицата, придобили имот през текущата година също да подадат декларация по чл. 15а от Наредбата в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.

При разработване на предложения проект на наредба за изменение и допълнение са взети предвид нормите на ЗМДТ и текстът на проекта е съобразен с тях.

 

2. Цели, които се поставят:

Привеждането на Наредбата  в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за местните данъци и такси.

Повишаване на качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност относно начина на определяне на таксата за битови отпадъци.

Постигане в по-голяма степен на целите на закона и по-конкретно съобразяване в максимална степен с изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗМДТ съгласно който количеството битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Осигуряването на законосъобразен административен процес по определянето размера на таксата за битови отпадъци.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата и най-вече синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България; повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганото изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство.

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания нормативен акт с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са въведени в националното законодателство на Република България.

Принципите на местното самоуправление и местната администрация са най-непосредствено изразени в „Европейската харта за местното самоуправление”. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно изпълняване на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет Хасково като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление", при спазване на разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е съобразен с чл.3, т.1, във връзка с т.2, чл.4 и чл.9 от „Европейската харта за местното самоуправление”. 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСАМ, чл. 1, ал.2, вр. чл. 67 от ЗМДТ, Общински съвет Хасково реши:  

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1.Чл.15а ал.2 се изменя и допълва по следния начин:

Чл. 15 (2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15 ал.1 подават Декларация  по образец в Община Хасково в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година, а за придобитите през текущата година имоти - в двумесечен срок, считано от датата на придобиване на имота.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.