ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

1.Причини, които налагат приемането на Наредбата.

 

Съгласно чл. 32 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково (Наредбата):

„Чл. 32 Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от :

Кмета на община Хасково или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Директорът на ОД на МВР - Хасково или определени от него с писмена заповед длъжности лица.“

В тази си редакция разпоредбата на чл. 32 от Наредбата не съответства точно на текста на чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и в известна степен дори му противоречи. Последният вменява в правомощие на кмета на общината да определи служби за контрол, които да осъществяват функциите, подробно изброени в т.т. 1-4 на чл. 167, ал. 2 ЗДвП. Сред тези функции е и контролът, попадащ в обхвата на Наредбата.

Подобно несъответствие между законовия текст и текста на Наредбата създава възможност за различни тълкувания и на практика затруднява контрола по прилагане на Закона за движение по пътищата на територията на общината и Наредбата, както и точното определяне на службите и лицата, натоварени с осъществяване на този контрол.

Предвид горното предлагам на Общински съвет Хасково да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, като текстът на чл. 32 от същата да бъде прецизиран и съобразен с разпоредбата на чл. 167, ал. 2 от ЗДвП.

При разработване на предложения проект на наредба за изменение и допълнение са взети предвид нормите на Закона за движение по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и текстът на проекта е съобразен с тях.

 

2.Цели, които се поставят:

Прецизиране на правомощията на кмета на общината при определяне на службите за контрол по Закона за движение по пътищата. Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Финансови средства за прилагането на наредбата не са необходими.

 

4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата чрез повишаване нивото на контрол по прилагането ѝ и по прилагане на Закона за движение по пътищата и най-вече в частта му, касаеща правомощията на кмета на общината.

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет - Хасково като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

 

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 79, вр. чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 11, ал. 3 вр. ал. 8 от ЗНА, чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 167, ал.2 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет Хасково реши:  

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва:

 

§1.Чл. 32. се изменя по следния начин:

„Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от служби за контрол, определени със заповед на кмета на община Хасково.“

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                   /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.