ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №150

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково

 

                               ДАВА СЪГЛАСИЕ

 

       

Да бъде изменена кадастралната карта за поземлени имоти с идентификатори 77195.102.18, 77195.102.25, 77195.705.220, 77195.707.74 и 77195.705.219, гр.Хасково, както е посочено в скицата-проект за изменение на кадастралната карта за поземлени имоти 77195.102.18, 77195.102.25, 77195.705.220, 77195.707.74 и 77195.705.219 към проекта, регистриран в КАИС със Заявление №01-168233-24.04.2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/