ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №147

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва:

  1. 4,66/170  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.318  по КК на гр.Хасково, целият с площ 170,00 кв.м се продават на  Гюнер  Зинал  Ариф  от гр.Хасково,  за сумата от  230,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/