ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №144

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 и чл.80, ал.4, изречение 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 46293.55.1-нива, по КК на с.Малево, с площ 33000.00 кв.м., с начална тръжна цена 49 500.00 лева без ДДС.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 47055.17.4-нива по КК на с.Мандра, с площ 25272.00 кв.м., с начална тръжна цена 37 908 лева без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 47442.69.13-нива по КК на с.Маслиново, с площ 13228.00 кв.м., с начална тръжна цена 19 842 лева без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 21155.6.1-нива по КК на с.Динево, с площ 28704.00 кв.м., с начална тръжна цена 43 056 лева без ДДС.

 

5. Поземлен имот с идентификатор 62880.95.108-нива по КК на с.Родопи, с площ 87891.00 кв.м., с начална тръжна цена 131 836.50 лева без ДДС.

 

6. Поземлен имот с идентификатор 14550.95.39-нива по КК на с.Гарваново, с площ 52100.00 кв.м., с начална тръжна цена 78 150 лева без ДДС.

                                                                                 

7. Поземлен имот с идентификатор 38399.35.1-нива по КК на с.Конуш, с площ 45317.00 кв.м., с начална тръжна цена 67 975.50 лева без ДДС.

 

8. Поземлен имот с идентификатор 27200.7.40-нива по КК на с.Елена, с площ 13898.00 кв.м., с начална тръжна цена 20 847 лева без ДДС.

 

II. Датите за провеждане на първоначалния и евентуален повторен публичен търг, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/