ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №140

 

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон,  чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

        1. Приема годишния счетоводен отчет за 2019 г. на “СБАЛПФЗ – Хасково” ЕООД – гр. Хасково.

        2. Натрупаната печалба в размер на 32 450 лв.  към 31.12.2019 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/