ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

РЕШЕНИЕ №138

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон,  чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

       

1.  Приема годишния счетоводен отчет за 2019 г. на “Диагностично-консултативен център І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково.

       

2.  Натрупаната печалба в размер на 16 052.93 лв.  към 31.12.2019 г. да се отнесе в допълнителните резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/