ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №137

 

 

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон,  чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба №3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част на капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2019 г.  на „Обреден дом“ ЕООД – гр. Хасково.

2. Натрупаната печалба от 4 хил.лв. лв. към 31.12.2019 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/