ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №8

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.07.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №136

 

 

 

        

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон,  чл.13, ал.1, т.3 и чл.28, ал.4 от Наредба № 3 за упражняване на правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Приема годишния счетоводен отчет за 2019 год. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – гр. Хасково.

        

2.  Натрупаната печалба от 18 хил. лв. към 31.12.2019 г. да се отнесе в допълнителни резерви в капитала на дружеството.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/