ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково /НОРМДТОХ/

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

         Съгласно чл.1, ал.1, т.5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в общинските бюджети постъпват данъците върху превозните средства, като в ал.2  на същия член е посочено, че Общинският съвет определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени с този закон /ЗМДТ/.

        С настоящата докладна записка предлагам Общинският съвет да приеме изменение в чл.7, ал.1, ал.2, ал.8 и ал.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково.

 

I.Причините, които налагат предлаганото изменение:

        С Решение №825 от 25.01.2019 г. ОбС – Хасково е направил изменение във въпросния член на наредбата, което е било продиктувано от приети изменения в ЗМДТ.

        С Решение №249/26.06.2020 г., постановено по адм. дело №130/2020 г. по описа на Административен съд – Хасково, което не е влязло в сила, са отменени разпоредбите на чл.7, ал.1, ал.2, ал.8 и ал.9 от НОРМДТОХ. В мотивите си съда е посочил, че по отношение на данъка върху леките автомобили в наредбата на Община Хасково не е посочена формулата, която се съдържа в закона, което създава неясноти при определяне на данъка. Като втори мотив за отмяна на посочените разпоредби съда е посочил, че същите не са били предложени за обществено обсъждане.

 

II.Целите, които се поставят са:

 

С настоящото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково се цели привеждането й в тази част в съответствие с нормативните актове от по-висока степен – Закона за местните данъци и такси, с оглед мотивите в решението на съда. По този начин се цели избягване на колизия между текстовете на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Хасково и Закона за местните данъци и такси и осигуряването на законосъобразен административен процес по определянето размера на данъка върху превозните средства в Община Хасково.

Така възприетият начин за определяне данъка върху превозните средства е свързан с приетата в ЗМДТ нова концепция за промени в данъчното законодателство по отношение облагането на превозните средства, която е насочена към по-тясно обвързване на политиката за по-чист въздух с екологичните характеристики на съответните превозни средства, като чрез нея се отчитат и прилагат ясно дефинирани екологични критерии относно регистрираните и управлявани автомобили.

 

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

 

За прилагане на измененията в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV.Очаквани резултати:

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите.

 

V.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

 

Предлаганото изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство. 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания нормативен акт с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспонирани и въведени в националното законодателство на Република България.

Принципите на местното самоуправление и местната администрация са най-непосредствено изразени в „Европейската харта за местното самоуправление”. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно изпълняване на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА от Общински съвет Хасково като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление", при спазване на разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково е съобразен с чл.3, т.1, във връзка с т.2, чл.4 и чл.9 от „Европейската харта за местното самоуправление”.  

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и т. 2, ал.2, ал.8 и ал.9 от ЗМДТ приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково, както следва:

 

       

§1.Чл.7, ал.1, ал.2, ал.8 и ал.9 се изменят както следва:

 

Чл.7.(1)Годишният данък върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. се състои от два компонента – имуществен и екологичен и се определя по следната формула:

ГДПС=ИмК x ЕК

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1.имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително –1,80 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,80 за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,10 лв. за 1 kW;

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила както следва:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

 

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1,0

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2.Екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

Коефициент

Без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „EEV”

0,40

 

(2)Данък за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима маса не повече от 3,5 т. в размер, както следва:

1.Товарно ремарке – 10 лв.

2.Къмпинг ремарке – 20 лв.

(8)Данък за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и др.), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите – в размер на 150 лв.

(9)Данък за автокранове с товароподемност над 40 тона - в размер на 300 лв.“

 

§2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

                  /Станислав Дечев/

 

 

 

 

 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.