ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА И УСТРОЙСТВОТО НА

ОП „СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ”

 

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1./1/Общинско предприятие „СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ е създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост с решение на Общински съвет - Хасково.  

/2/Този Правилник урежда статута, дейността, структурата и числения състав на Общинско предприятие  "СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ на Община –Хасково

/3/Общинското предприятие е специализирано звено на община Хасково за:

-управление на почивните бази и организиране на отдих;

-управление на  спортните зали;

-управление на туристическите обекти – собственост на общината;

/4/Общинското предприятие СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ гр. Хасково  не е юридическо лице,  има печат и идентификационен код по БУЛСТАТ.

/5/Общинско предприятие СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ гр. Хасково  се създава за неопределен срок.

/6/Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на Закона за туризма, Закона за културното наследство, Закона за общинската собственост, Закона за физическото възпитание и спорта, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Хасково. 

/7/Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ на адрес: гр. Хасково, бул. „България” № 79. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.2.Предметът на дейността на Общинско предприятие СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ е:

1.Стопанисва, управлява и поддържа почивните бази собственост на Община Хасково. Осигурява организиран отдих. Предоставя почивните бази за организиране на семинари и обучения на служителите, както и организира столово хранене в активния сезон.

2.Стопанисва и управлява спортните зали.

3.Организира туристическите дейности на територията на Община Хасково чрез Туристически информационен център, като:

 -предоставя туристическа информация на гостите на града и поддържа интернет страница за туризма в гр. Хасково, общината и региона;

 -експонира туристическите обекти на Община Хасково на национални и международни туристически изложения;

 -провежда активен маркетинг и реклама на туристически обекти и отпечатва и разпространява дипляни, брошури, карти, пътеводители за туристически обекти;

-оформя нови туристически маршрути;

-организира туристически изложения - предоставя разписания на транспортни средства до туристически обекти;

-предоставя платени екскурзоводски услуги и др.

 4.Организира дейностите по поддръжка, опазване и охрана на обектите. 

Чл.3.Предметът на дейност на Общинското предприятие може да разширява с решение на Общински съвет. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 

Чл.4.Ежегодно Общинският съвет приема бюджетна сметка на Общинското предприятие

Чл.5.Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет”.

Чл.6.Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ се осъществява от Кмета на община Хасково, като се подпомага от заместник-кметовете на общината.

 Чл.7.Общинското предприятие СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ осъществява дейността си като  второстепенен разпоредител с бюджет.

 Чл.8.Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община Хасково.

  Чл.9.Приходите от дейността постъпват по приходната сметка на Общинското предприятие, след което се внасят по сметка на Община Хасково.

 Чл.10.Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения бюджет за годината.

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 11./1/Общинското предприятие се управлява и представлява от Директор.

/2/Кметът на Общината назначава директор на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

/3/Трудовите договори със служителите в общинското предприятие се сключват от Кмета на Община Хасково, въз основа на предложение от страна на Директора на общинското предприятие.

Чл.12.Директорът организира и управлява дейността на предприятието в съответствие с:

1.действащото законодателство;

2.правилника за дейността и устройството на предприятието;

3.решенията на Общинския съвет;

4.заповеди на Кмета на Общината.

Чл.13.За осъществяването на своите правомощия, директорът на Общинското предприятие издава заповеди.

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.14.При осъществяване дейността на Общинското предприятие директорът:

1.изготвя Правилник за вътрешния ред, Вътрешни правила за организация на работната заплата и щатно разписание и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община Хасково;

2.планира, организира и контролира дейността на ОПСПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ ефективно и с грижа на добър стопанин;

3.разпорежда се с финансовите средства на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ  в съответствие с действащата нормативна уредба;

4.разработва програма за развитие на туристическата дейност, подобряване управлението на почивните бази и спортни имоти, която представя на Кмета за одобрение;

5.разработва ежегодна капиталова програма за ремонтите и строителни дейности за почивните бази, спортните  и туристическите обекти, като част от капиталовата програма на Община Хасково за съответната година;

6.изготвя годишен отчет за дейността на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ, който представя на Кмета на Община Хасково ;

7.издава заповеди в съответствие с правомощията си, предвидени в нормативните актове;

8.сключва договори свързани с дейността на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМв съответствие с действащото законодателство;  

9.прави предложения до Кмета на Община Хасково за назначаване и освобождаване на служителите на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ”;

10.уведомява Кмета на Община Хасково за извършени дисциплинарни нарушения от служители на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ”;

11.прави мотивирано предложение до Кмета на Община Хасково за налагане на наказания на служителите на ОП"СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ”;

12.командирова служителите и одобрява писмен отчет за разходите;

13.разрешава ползването на отпуск на служителите;

14.осъществява и други права и задължения, произтичащи от нормативни актове;

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И  ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Чл.15./1/Организационно - управленската структура на Общинското предприятие е съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящия правилник.

/2/Общата численост на общинското предприятие 27 постоянни щатни бройки, както и 9 сезонни щатни бройки, необходими за изпълнение дейността на дружеството през активния сезон.

/3/Конкретните длъжности, които ще се използват за осъществяване дейността на предприятието се определят в длъжностно разписание.

/4/Длъжностното разписание на предприятието се утвърждава от Кмета на Община Хасково, по предложение на Директора на предприятието. 

Чл.16.Ръководителят на общинското предприятие е административно подчинен на Кмета на Община Хасково.

Чл.17.При осъществяване предмета на дейност на предприятието, директорът съгласува действията си с ресорен зам.-кмет.

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

 

Чл.18.За функционирането на ОП СПОРТ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ   се предоставят за управление следните общински имоти:

- ПС „Смокини”, ПС „Петрово бърдо”, Ученически лагер „Петрово бърдо”, ПС „Цигов чарк“, Първи етаж от двуетажна жилищна сграда , ведно с ½ идеална част от дворно място в с.Нареченски бани, община Асеновград и Втори жилищен и тавански етажи от жилищна сграда, ведно с ½ идеална част от дворното място в гр. Хисаря;

- зала „Дружба”, зала „Спартак” и УСШ „Юнак”;

- Монумент „Св. Богородица”, Камбанария, църква в с.Узунджово,  параклис „Св. Петка”, обект „Туристически информационен център“;

 

РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 §1.Настоящият правилник се приема на основание чл.52 ал.3 от Закона за общинската собственост.

§2.За неуредени в този Правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

§3.Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от Кмета на Община Хасково

 

§4.Правилникът за дейността и устройството на Общинско предприятие “Спорт, отдих и туризъм” е приет с Решение №…….. по протокол №….... от ……… 2020 г. на Общински съвет- Хасково, влиза в сила от …………….2020 г. и отменя действащия Правилник за дейността и устройството на ОП „Спорт и отдих“.