ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №129

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план:

 – план за регулация на 77195.727.83, 77195.727.84, 77195.727.85, 77195.727.86, 77195.727.87, 77195.727.88, 77195.727.89, 77195.727.90, 77195.727.91, 77195.727.92, 77195.727.93, 77195.727.94, 77195.727.95, 77195.727.96, 77195.727.97, 77195.727.98, 77195.727.99, 77195.727.100, 77195.727.101, 77195.727.102, 77195.727.103, 77195.727.104, 77195.727.56, 77195.727.57, 77195.727.58, 77195.727.59, 77195.727.60, 77195.727.61, 77195.727.11, 77195.727.67, 77195.727.68, 77195.727.69, 77195.727.70, 77195.727.71, 77195.727.72, 77195.727.73, 77195.727.74, 77195.727.75, 77195.727.76, 77195.727.77, 77195.727.78, 77195.727.64, 77195.727.65, 77195.727.66, 77195.727.50, 77195.727.51, 77195.727.44, 77195.727.45, 77195.727.46, 77195.727.47, 77195.727.48, 77195.727.49, 77195.727.14, 77195.727.23, 77195.727.24, 77195.727.26, 77195.727.27, 77195.128.25, 77195.128.26, 77195.128.27, 77195.128.28, 77195.128.29, 77195.128.30, 77195.128.31, 77195.128.32, 77195.128.33, 77195.128.34, 77195.128.35, 77195.128.36, 77195.128.96, 77195.128.97, 77195.128.98, 77195.128.99, 77195.128.100, 77195.128.40, 77195.128.41, 77195.128.42, 77195.128.43, 77195.128.44, 77195.128.45, 77195.128.46, 77195.128.47, 77195.128.48, 77195.128.49, 77195.128.80, 77195.128.81, 77195.128.82, 77195.128.83, 77195.128.84, 77195.128.85, 77195.128.86, 77195.128.87, 77195.128.88, 77195.128.89, 77195.128.90, 77195.128.91, 77195.128.92, 77195.128.93, 77195.128.94, 77195.128.51, 77195.128.52, 77195.128.53,  77195.128.54, 77195.128.55, 77195.128.56, 77195.128.57, 77195.128.58, 77195.128.59, 77195.128.60, 77195.128.61, 77195.128.62, 77195.128.63, 77195.128.64, 77195.128.69, 77195.128.103, 77195.128.102, 77195.128.101 и 77195.128.2. с цел урегулирането им и включване в строителните граници;

- план за регулация и застрояване на ПИ 77195.127.16, част от ПИ 77195.127.29 ПИ 77195.127.11, и ПИ 77195.127.15 по КК на гр. Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия и включването в строителните граници.

Разрешението за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия в обхват  повече от един квартал,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/