ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ №127

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково

                                      

ОДОБРЯВА:

 

       

Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация за кв.52, гр.Хасково.

       

С изменението на плана за регулация се променя задънена улица с осови точки 1271, 1249, която се удължава до пресичането с улица с осови точки 1678, 1624. Осова точка 1249 се премахва и се поставя нова осова точка 4113. Ширината на улицата не се променя.

 

В следствие изменението на уличната регулация се образуват два самостоятелни квартала. За квартала образуван от улици с осови точки 1271, 1623, 1678, 4113 се оставя номер 52. За квартала образуван от улици с осови точки 1270, 1271, 4113, 1624 се поставя нов номер 898.

 

Променя се южната регулационна линия на новообразувания кв.898, която се поставя в съответствие с южната имотна граница на поземлен имотс идентификатор 77195.712.66.

 

Проектните работи са отразени с кафяви линии и надписи в чертежа „Проект на ПУП“.

 

Съгласно чл.215 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обявяването в Държавен вестник чрез Община Хасково  пред Хасковския административен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/