ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №126

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124 „а“, ал.1 и чл.124 “б“, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за електрозахранване на част от ПИ №77195.117.34, м. „Дерекьой топра“, землище гр.Хасково с цел промяна предназначението на част от имота от земеделска в урбанизирана територия, с предназначение „за жилищни нужди“ и проектен номер 77195.117.80.

 

 

 

 

 

                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/