ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – Председател на Общински съвет – Хасково
 
 
ОТНОСНО: Искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост на Министерство на отбраната по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
На територията на Община Хасково се намират редица недвижими имоти, собственост на Министерството на отбраната, които са с отпаднала необходимост за нуждите на Министерството и армията. Същите могат да бъдат използвани от Община Хасково за развитие на инфраструктурата на града. 
Във връзка с приетия Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Хасково и възможностите за кандидатстване за финансиране по европейски програми, много от тези имоти са включени в плана и ако са собственост на общината, биха могли да бъдат реализирани по предвидения в плана начин. Ето защо предлагам съобразно разпоредбите на чл.319, ал.1, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково да поиска и да даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следните недвижими имоти – държавна собственост на Министерството на отбраната, а именно: 
 
І – бивши казарми над ДНА, ул. „Булаир”- поземлени имоти /ПИ/ №77195.712.233, целият от 14 923 кв.м.; ПИ №77195.712.234, целият от 13 818 кв.м. и ПИ №77195.712.235, целият от 28 555 кв.м.;  
ІІ - бивши казарми над ул. „Дунав”, до бул. „Васил Левски” и ул. „Ком” - ПИ №77195.710.190, целият от 38 510 кв.м.; ПИ №77195.710.210, целият от 3 023 кв.м.; ПИ №77195.710.208, целият от 9 864 кв.м.; ПИ №77195.710.209, целият от 1 066 кв.м. и ПИ №77195.710.207, целият от 49 309 кв.м.
ІІІ - бивши казарми „Щаб на дивизията”, бул. „Раковски” и ул.„Дунав”: ПИ №77195.710.203, целият от 425 кв.м.; ПИ №77195.710.220, целият от 11 713 кв.м.; ПИ №77195.710.221, целият от 11 451 кв.м.; ПИ №77195.710.222, целият от 11 222 кв.м.; ПИ №77195.710.223, целият от 11 662 кв.м. и ПИ №77195.710.224, целият от 1 370 кв.м.
ІV -  бивш КЕЧ  на ул. „Дунав”, ПК №77195.706.504, целият от 12 110 кв.м.; 
V – в землище на с.Малево, община Хасково, бивша писта, ПИ №000223, целият от 263 688 кв.м.;
VІ – в землище на с.Узунджово, община Хасково, ПИ №864001, с обща площ на имота 240 939 кв.м.; ПИ №194001 с обща площ 2 663 635 кв.м. и ПИ №150001 с обща площ 919 348 кв.м.
 
 
Във връзка с това, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и във връзка с процедурите по реда на чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Хасково:
 
1. Дава съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следните недвижими имоти: 
 
І – бивши казарми над ДНА, ул. „Булаир”- поземлени имоти /ПИ/ №77195.712.233, целият от 14 923 кв.м.; ПИ №77195.712.234, целият от 13 818 кв.м. и ПИ №77195.712.235, целият от 28 555 кв.м.;  
ІІ - бивши казарми над ул. „Дунав”, до бул. „Васил Левски” и ул. „Ком” - ПИ №77195.710.190, целият от 38 510 кв.м.; ПИ №77195.710.210, целият от 3 023 кв.м.; ПИ №77195.710.208, целият от 9 864 кв.м.; ПИ №77195.710.209, целият от 1 066 кв.м. и ПИ №77195.710.207, целият от 49 309 кв.м.
ІІІ - бивши казарми „Щаб на дивизията”, бул. „Раковски” и ул.„Дунав”: ПИ №77195.710.203, целият от 425 кв.м.; ПИ №77195.710.220, целият от 11 713 кв.м.; ПИ №77195.710.221, целият от 11 451 кв.м.; ПИ №77195.710.222, целият от 11 222 кв.м.; ПИ №77195.710.223, целият от 11 662 кв.м. и ПИ №77195.710.224, целият от 1 370 кв.м.
ІV -  бивш КЕЧ  на ул. „Дунав”, ПК №77195.706.504, целият от 12 110 кв.м.; 
V – в землище на с.Малево, община Хасково, бивша писта, ПИ №000223, целият от 263 688 кв.м.;
VІ – в землище на с.Узунджово, община Хасково, ПИ №864001, с обща площ на имота 240 939 кв.м.; ПИ №194001 с обща площ 2 663 635 кв.м. и ПИ №150001 с обща площ 919 348 кв.м.
 
2. Възлага на Кмета на Община Хасково да представи Искане за безвъзмездно придобиване на собственост върху посочените в т.1 от решението недвижими имоти,  пред Министъра на отбраната по чл.319 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на отбраната и по реда на чл.54 от ЗДС чрез Областния управител до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за решение от Министерски съвет.
 
 
 
Иван Иванов 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО