ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №122

 

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.10,, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и съгласно чл.27, ал.2 и ал.3 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите /НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016г./, Общински съвет – Хасково реши:

 

1.Дава мандат на кмета на Община Хасково – Станислав Дечев,  за участие в заседанията на общите събрания на Асоциация по ВиК Хасково.

2.При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т.1 да упълномощи с изрично пълномощно Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково.

3.Не съгласува позиция по точката от проекта за дневен ред на извънредното Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Хасково, което ще се проведе на 30.06.2020 г. /вторник/, от 11.00 ч. в сградата на Областна администрация Хасково, /пл. "Свобода" №5, зала "Марица"/, както следва:      

 

По точка 1: Приема решение, На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, съгласно чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.27, ал.2 и ал.3 от Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите /НРКВКУ, обн. ДВ бр.6 от 22.01.2016г./  и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и канализация, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия,  обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково,

Упълномощава Кмета на Община Хасково да изрази позицията на Община Хасково на извънредното събрание на „Асоциацията по ВиК Хасково“ което ще се проведе на 30.06.2020г., като гласува по т.1 от предложения дневен ред, свързан със съгласуване на Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково като оператор за периода 2017-2021г. предложен от дружеството, с мотиви изложени в писмено Становище на Община Хасково. – „Въздържал се” /не съгласува предложения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково като оператор за периода 2017-2021г./

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

Относно: Съгласуване на Бизнес план за развитието на дейността на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково, като ВиК Оператор за периода 2017г - 2021г.

        

Това становище се изразява поради не изпълнение на някои клаузи на разработка на  предложения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково като оператор за периода 2017-2021г., със следните мотиви:

 

1.Община Хасково, след задълбочено разглеждане на предложения Бизнес план, изразява своето  становище /“Въздържал се“/, поради засиленото обществено недоволство сред гражданите, свързано с показателите за  качеството на ВиК услугите, за качеството на предоставяната питейна вода, която всеки потребител плаща.

2.Община Хасково, през последните години 2016-2017г. чрез финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  извърши дублиране на 4 броя нови тръбни кладенци в Помпена станция „Северна зона“ /ТК1а, ТК3а, ТК5а и ТК7а/ на стойност 313 000лв.

С постановление №91 от 11.05.2017г. на Министерски съвет, допълнително споразумение №1 от 30.11.2017г. и допълнително споразумение №2 от 05.12.2018г., сключени между МРРБ и Община Хасково бяха изпълнени следните обекти за „Допълнително аварийно водоснабдяване на гр.Хасково“ на стойност 1 910 259лв. 

 

  1. Дублиране на 4 броя нови тръбни кладенци в Помпена станция „Северна зона“ /ТК2а, ТК4а, ТК6а и ТК8а/
  2. Дублиране на 3 броя нови тръбни кладенци в Помпена станция „Източна зона“ /ТК3а, ТК5а и ТК7а/
  3. Дублиране на 1 брой нов тръбен кладенец в Помпена станция „Узунджово“ /ТК5а /    
  4. „Изграждане на напорен водопровод от кранова шахта на напорен водопровод от ПС „Северна зона“  и ПС „Извора“ до водоем 30 000м3.
  5. „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС „Източна зона“ до черпателен рпезервоар 4 000м3 на ПС „ЮГ“. 

      

          „ВиК“ ЕООД твърди, че проблеми в качеството на ВиК услугите са свързани с необходимостта от цялостна подмяна на амортизираната водопроводната мрежа в гр.Хасково, а в същият момент не са разработили и инвестирали със собствени средства нито един инвестиционен технически проект, а се разчита на Община Хасково.

            Инвестиционната програма за постигане на показателите за качество и подобряване на дейността и ефективността на ВиК Опратора, трябва да е съобразена с техническата част на Бизнес плана.

           „ВиК“ ЕООД предлага драстично увеличение на цената на услугата за доставяне на питейна вода, без  същото да е обвързано с допълнителни инвестиции за подобряване на ВиК услугата. В Инвестиционната програма са  предвидени Източници  на  финансиране  -  собствени  средства,   кредити   от  банки, бюджетни средства, финансирания по международни програми, фондове и др. В последните години почти няма собствено финансиране, освен една подмяна на водопровод по ул. „Бачо Киро“ през 2019г. на стойност 60 568лв. Други собствени инвестиции по Водопроводната мрежа не се забелязват.

            От справка в Комисията по енергийно и водно регулиране за цените на водата на ВиК Операторите се вижда, че преди исканото увеличение, цената на водата на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково е една от най високите за страната.Политиката във ВиК сектора налага плавно повишаване на цените на водата до определените в закона социално поносими, но това следва да е обвързано с изпълнение на показателите за качество, определени в Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите.

            „ВиК“ ЕООД гр.Хасково, разчита основно на разработения Регионалния генерален план / РГП / на обособена територия, като за всички инвестиционни  проекти се разчита на Европейско финансиране, а не се предвижда собствено финансиране в Бизнес плана на Оператора за изтеклия период.

            Забелязва се залагането на по-големи Инвестициите през 2020 – 2021г. / при липсата на проектна готовност/, което е обвързано с искането за повишение на цената на водата, тъй като съгласно Указанията на КЕВР във формулата по Метода на „Горната граница на цените“, влиза размера на инвестициите за регулаторния период, като част от Регулаторната база на активите.

           В така разработеният Бизнес план са отчетени близо 50% загуби във ВиК системата, а не се виждат конкретни мерки за намаляване на този процент, което да се отрази върху крайната цена на предлаганите ВиК услуги. Предвижда се намаляване на загубите до 46,50% за 2021г., което е крайно недостатъчно за всички потребители на Област Хасково.

 

           Поради всички тези обстоятелства, се въздържаме да приемем предложението на „ВиК“ ЕООД гр.Хасково за повишение на цените на ВиК услугите, особено на цената на водата, без да са показани основните ефективни мерки за намаляване на ценообразуващите разходи, както и формално предвидените инвестиции /които в последните години намаляват/, а се очаква ефект за подобряване на качеството на ВиК услугите и намаляване на загубите на вода.    

                

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/