ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №121

 

         

На основание чл.21, ал.1, т.8 и  ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ  Общински съвет  Хасково открива процедура за отчуждаване на следният частен имот:

 

1. Част от поземлен имот с идентификатор №77195.705.165 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 552,00 кв.м., площ за отчуждаване 49,00 кв.м ,имотът е собственост на Диян Янков Делчев при цена 1166,67 лв. без ДДС.   

 

2. Определя начин на обезщетение на собственика – парично. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация, която част от имота се отнема за улица.

 

3. Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/