ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

    

 

РЕШЕНИЕ №118

 

 

   

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

 

1. УПИ IХ в кв.11 по плана на с.Стойково, Община Хасково, с площ 1430,00 кв.м., с начална тръжна цена  3 416,66 лева без ДДС.

 

2. УПИ I в кв.8 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 837,00 кв.м., с начална тръжна цена  4 166,66 лева без ДДС.

 

3. Поземлен имот с идентификатор 77195.730.721 по КК на гр.Хасково/м.“Изгрев-изток“,с площ 1 000,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 18 166,66 лева без ДДС.

 

4. Поземлен имот с идентификатор 77195.750.284 по КК на гр.Хасково /ж.р.“Каменец“/, с площ 179,00 кв.м. ,с начална тръжна цена 3 166,66 лева без ДДС.

 

       

 II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/