ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №113

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.63, ал.3 от НУРОС на Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Невин Фаик Емин за допълнителната площ от 159,00 кв.м. във връзка с реализиране на обект: „Двуетажна жилищна сграда, магазин и фризьорски салон“ в ПИ с идентификатор 77195.726.121 по КК на гр. Хасково, целият с площ 390 кв.м., при граници: 77195.726.118, 77195.726.49, 77195.726.122, 77195.726.123, 77195.726.119, на стойност 6360,00 лева (шест хиляди триста и шестдесет лева) без ДДС;       

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/