ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №111

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 от ЗУТ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

   

   

1.Обявява собствеността на частта от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.1  по КК на гр.Хасково  от 299,00 кв.м. от публична в частна общинска собственост.

   

 2.Дава съгласие да се придадат 299,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.704.1  към  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.401 по КК на гр.Хасково.

     

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Мая Минчева Башова от гр.Хасково, за прехвърляне в собственост  на частта от 299,00 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 77195.704.1 по КК на гр.Хасково при цена   6 600,00 лева без ДДС.

 

 

 

              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/