ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №7

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.06.2020 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №102

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва:

       

§1. Чл.27а от Наредбата придобива следната редакция:

„Чл.27а.(1)Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 50  лв.

3.За една година – 360 лв.

(3)Цената за ползване на паркомясто в „синя зона“, може да се заплати по следните начини:

1.Чрез предварително закупуване на талон за паркиране за 1 /един/ час.

2.Чрез изпращане на кратко съобщение до мобилен оператор /SMS/

3.Чрез закупуване на талон от паркоавтомат  за 1 /един/ час.

4.Чрез предварително закупен от водача електронен талон.“

 

              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/