ОТЧЕТ  за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2015 г. до м.юни 2016 г.  /приет с Решение №235 от 22.07.2016 г./