ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /НОРИППСОБДТОХ/

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Въз основа на Докладна записка от управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Хасково, се установява необходимостта от изменение на чл.27а от НОРИППСОБДТОХ.

 

Съгласно Решение № 713 от 31.10.2014 г. на Общински съвет гр.Хасково е прието предмета на дейност на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, да се допълни както следва: „изграждане, експлоатация, организация, поддържане и контрол на паркинги, гаражи и места и зони за кратковременно паркиране.

Във връзка с по-ефективната експлоатация на зоните за платено паркиране предлагам текста на чл.27а от НОРИППСОБДТОХ да се измени както следва:

 

„Чл.27а.(1)Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 50  лв.

3.За една година – 360 лв.

(3)Цената за ползване на паркомясто в „синя зона“, може да се заплати по следните начини:

1.Чрез предварително закупуване на талон за паркиране за 1 /един/ час.

2.Чрез изпращане на кратно съобщение до мобилен оператор /SMS/

3.Чрез закупуване на талон от паркоавтомат  за 1 /един/ час.

4.Чрез предварително закупен от водача електронен талон.“

 

I.Причините, които налагат предлаганото изменение:

Причините, които налагат приемането на промените в чл.27а от НОРИППСОБДТОХ са, че самата Наредба е приета през 2000 г  и в текстовете по чл.27а, касаещи заплащането на паркомясто е упоменато като възможност само и единствено заплащане чрез талони за паркиране. Съвременните условия обаче налагат използването на различни способи за разплащане, а именно талон за паркиране/кешово разплащане/, електронен билет, електронен абонамент, SMS плащане, картови плащания / чрез дебитни и кредитни карти/

 

II.Целите, които се поставят са:

1.Подобряване на услугата платено паркиране – гражданите заплащат услугата както желаят – чрез SMS, с карта или в брой;

Електронния билет намалява наполовина времето и разстоянието за закупуване на талон. Чрез дигиталните абонаментни карти се подава и плаща през приложението, като не се налага посещение до офиса на дружеството.

Ще се въведе автоматично удължаване на времето за паркиране.

По този начин ще е възможно повторно използване на данните /номер на автомобила, картова информация, профилна информация и др./, както и възможност информацията за правилата за паркиране на много градове да са обобщени в едно приложение.

2.Автоматизиране на ежедневните дейности в района на „синя зона” , комуникация между екипите с 1 клик, автоматизирани отчети и справки в дружеството / ежедневни, месечни, годишни/, дефиниране на всички документи и правила – когато и както е необходимо.

 

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

1.При въвеждане на SMS системата първоначално не се изисква финансова инвестиция. Софтуерът необходим за тези електронни талони и SMS паркиране е наличен. След сключване на договора и генериране на средства, на фирмата обслужваща приложението се заплаща такса за обслужване.

2.Автоматизирането на процеса ще доведе до оптимизация на персонала и съответно намаляване на разходите за работни заплати и социални осигуровки. Автоматизацията вярно, точно и безпристрастно  ще отчита продажбите – изключва се човешкия фактор. Намаляват се разходите за отпечатване на талони / при новата система автоматично принтиране на документи/.

3.При въвеждане на електробусите в експлоатация ще се разкрият нови работни места и работещите в „синя зона” ще бъдат пренасочени към тях / т.е.няма да има ефективно съкращаване на персонал/.

 

 

IV.Очаквани резултати:

  1. Увеличение на печалбата;
  2. Продажба на абонаменти за паркиране, които можем да променяме при нужда
  3. По-добър контрол върху паричния поток
  4. Намаляване времето на операциите извършвани в „синя зона”  и в офиса.
  5. Оптимизация на работните процеси в дружеството.
  6. Позволяване да се обхванат повече райони с наличните апарати за платено паркиране
  7. Осигуряване удобство за ползвателите на услугите

 

V.Анализ на съответствието с правото на европейския съюз:

 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление /ЕХМС/, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

С оглед разпоредбите на ЕХМС, органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхна компетентност или предоставен на друга власт, поради което и обхватът на правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, следва да бъде максимално широк. В същото време правото да се определя цена за паркиране и условията й за плащане в зоните, които са определени за платено паркиране е предоставено в правомощията на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от ЗДвП.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва:

 

       

§1. Чл.27а от Наредбата придобива следната редакция:

 

„Чл.27а.(1)Ползващите паркомясто в „синя зона“, които не притежават пропуск,  могат да заплатят цена за паркиране за почасово ползване, за месец или за една година.

(2)Цените за ползване на паркомясто в „синя зона“ са както следва:

1.За един час – 1 лв.

2.За един месец – 50  лв.

3.За една година – 360 лв.

(3)Цената за ползване на паркомясто в „синя зона“, може да се заплати по следните начини:

1.Чрез предварително закупуване на талон за паркиране за 1 /един/ час.

2.Чрез изпращане на кратно съобщение до мобилен оператор /SMS/

3.Чрез закупуване на талон от паркоавтомат  за 1 /един/ час.

4.Чрез предварително закупен от водача електронен талон.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/