ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ГРУПА НА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНАТА КУЛТУРА, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2020 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение №61 от 28.02.2020 г. Общински съвет – Хасково прие Наредба за финансово подпомагане на местната култура. По реда на тази наредба общината осигурява закрила и развитие на местната култура чрез финансовото подпомагане със средства от собствените си приходи на местните организации, опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци. В бюджета на Община Хасково за календарната 2020 г. бяха определени 200 хил. лв., които да бъдат разпределени по реда на тази наредба.

Възникналата епидемична обстановка, въведеното извънредно положение и все още действащите ограничителни мерки, наложени със заповед на министъра на здравеопазването, възпрепятстваха организирането в указаните срокове процедурата по кандидатстване и оценяване на исканията за финансово подпомагане на местните организации, институти и творци. Първият етап на кандидатстване за финансово подпомагане трябваше да бъде до 31 март, а вторият етап – до до 31 май на текущата календарна година. При сегашните обстоятелства тези срокове не могат да бъдат спазени.

По-важното е, че няма яснота кога ще бъде позволено провеждането на масови културни прояви, каквито са основната част от дейностите, които се финансират по реда на тази наредба. Това в голяма степен ограничава местните творци и организации, които биха кандидатствали, а и поставя пред невъзможност комисията за оценяване на техните искания обективно да прецени дали дейността, за финансирането на която се кандидатства, може да бъде проведена по начина и в срока, посочени в искането на кандидата.

Като отчитаме нуждата, която местните читалища и институти изпитват от финансови средства за частични ремонтни дейности и закупуването на дълготрайни материални активи и за да се осигури в сегашната ситуация възможност за разпределянето на финансовите средства, определени в общинския бюджет за 2020 г. за подпомагане на местната култура,  предлагаме само за календарната 2020 г. да влязат в сила следните промени в Наредбата за финансово подпомагане на местната култура:

1. От ал. 3 на чл. 3 да отпадне  точка 3, която налага ограничения за финансово подпомагане на ремонтни дейности и придобиване на дълготрайни материални активи.

2. Сроковете  по т.1 и т.2 от ал. 2 на чл. 5, за календарната 2020 г. да бъдат съответно – по т.1. до 31 юли на текущата календарна година и по т.2. до 30 септември на текущата календарна година.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

                           

                                Р Е Ш Е Н И Е :

 

На  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя и допълва Наредбата за финансово подпомагане на местната култура, приета с Решение №61 от 28.02.2020 г. на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

§1 В ІІІ „Допълнителни разпоредби“ се добавя нов §3 със следния текст:

 

1. Ораничението, посочено в чл.3, ал.3, т.3, не се отнася за календарната 2020 г.

 

2. Сроковете по т.1 и т.2 от ал. 2 на чл. 5, за календарната 2020 г. са:

- по т.1. до 31 юли на текущата календарна година;

- по т.2. до 30 септември текущата календарна година.

 

3. Срокът по чл. 6, ал.2 за календарната 2020 г. е 10 юли.

 

4. Срокът по чл. 11, ал.1, т.7 за календарната 2020 г. е 10 август.

 

 

 

 

Председател на Представителна

група на „Демократична България – Обединение“:

                                                                          /Антони Пашов/