ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №98

 

 

    

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на техническа инфраструктура през полски пътища, публична собственост на община Хасково и учредяване на сервитут, за нуждите на физически и юридически лица.

       

Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 12 месеца.

 

 

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/