ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №97

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси, Общински съвет - Хасково извършва промяна по бюджета на община Хасково за 2020 г., както следва:

 

1. Дава съгласие Община Хасково да субсидира текущата дейност на търговско дружество „Тролейбусен транспорт“ ЕООД със сумата от 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/. С посочената сума да бъде увеличен планът по подпараграф 43-01 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия за текуща дейност“.

 

2. Необходимите средства да се осигурят чрез намаление на параграф 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/