ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №96

 

 

На основание чл. 21 , ал.1, т. 8 и  ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.205, т.1 от ЗУТ  Общински съвет - Хасково открива процедура за отчуждаване на следните частни имоти:

1.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.703.151 по КК на гр.Хасково,  целият с площ от 847,00 кв.м., площ за отчуждаване 47,00 кв.м., имотът е собственост на Силвия Лъчезарова Иванова при цена 2583,33 лв. без ДДС. 

 

2.Част от поземлен имот с идентификатор №77195.703.152 по КК на  гр.Хасково, целият с площ от 867,00 кв.м., площ за отчуждаване 101,00 кв.м., имотът е собственост на Динко Димитров Лозев при цена 4833,33 лв. без ДДС.

 

3.Определя начин на обезщетение на собствениците – парично. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост за прилагане на улична регулация в частта улица-тупик „Клен“,  находяща се в ж.р. „Кенана“, гр.Хасково , Община Хасково.

 

4.Упълномощава Кмета на Община Хасково да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

 

              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/