ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №95

 

 

   

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.46 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Петя Георгиева Димитрова, за реализиране на обект: „Лятна кухня“ в условията на чл.41, ал.2, чл.42, ал.2 и чл.46 от ЗУТ със ЗП 24,50 кв.м. към сграда с идентификатор 77195.713.95.1, находяща се в ПИ с идентификатор 77195.713.95 по КК на гр. Хасково, целия с площ 397 кв.м., при граници на имота: 77195.713.97, 77195.713.98, 77195.707.78, 77195.713.94, 77195.713.96 на стойност 2434,00 лева (две хиляди четиристотин тридесет и четири лева) без ДДС.

 

  

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия за изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/