ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

 

 

   

 РЕШЕНИЕ №87

 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 година.

 

 

 

 

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/