ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №84

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

       

§1. Към Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8, със следното съдържание:

 

       

„§8. Срокът, определен в чл.17, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни“

 

       

§2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.05.2020 г.

 

 

 

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/